sklejka.pl SKLEJKA-MULTI S.A.

UPsklejka.pl
Title: SKLEJKA-MULTI S.A.
Description: SKLEJKA-MULTI S.A. Przejd? do tre?ci . Facebook J?zyki PL EN DE -szukaj produktu- Sklejka iglasta Sklejka li?ciasta Sklejka bukowa Sklejka z filmem fenolowym Sklejka z filmem melaminowym Sklejka szalu
Keywords:
sklejka.pl is ranked 2 in the world (amongst the 30 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 60% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $3,598. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. sklejka.pl has 43% seo score.
If you want to delete the domain name, please contact the e-mail:

sklejka.pl Information

sklejka.pl Information,sklejka.pl IP Address,sklejka.pl DNS Server

Website / Domain: sklejka.pl
Website IP Address: 193.239.45.75
Domain DNS Server: ns2.agnat.pl,ns1.agnat.pl,ns3.agnat.pl

sklejka.pl Rank

Alexa Rank: 5753002
Html Domain Rank: 2/10
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

sklejka.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $3,598
Daily Revenue: $9
Monthly Revenue $295
Yearly Revenue: $3,598
Daily Unique Visitors 907
Monthly Unique Visitors: 27,210
Yearly Unique Visitors: 331,055

sklejka.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Vary User-Agent
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Cache-Control no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Server Apache
Date Fri, 23 Feb 2018 05:55:35 GMT

sklejka.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage

sklejka.pl Traffic Sources Chart

sklejka.pl Alexa Rank History Chart

aleax

sklejka.pl Html To Plain Text

SKLEJKA-MULTI S.A. Przejd? do tre?ci . Facebook J?zyki PL EN DE -szukaj produktu- Sklejka iglasta Sklejka li?ciasta Sklejka bukowa Sklejka z filmem fenolowym Sklejka z filmem melaminowym Sklejka szalunkowa Sklejka z filmem do malowania Sklejka do ci?cia laserem Warstwowe p?yty g?usz?ce Sklejka niezapalna Sklejka z wk?adem aluminiowym P?yta typu sandwich Sklejka impregnowana ?rodkiem biobójczym Sklejka oklejana oklein? naturaln? Sklejka ??czona pióro-wpust Listwy meblowe wa?ki po?uszczarskie Obróbka CNC Menu g?ówne Firma Historia firmy Sklejka- informacje ogólne Klasy jako?ci sklejki Proces produkcji sklejki Pakowanie i transport Produkty Certyfikaty Aktualno?ci Kontakt Historia firmy Jeste?my jednym z najwi?kszych i najstarszych zak?adów produkuj?cych sklejk? w naszym kraju. Posiadamy wiekow? tradycj? i bogate do?wiadczenia. Wysokie oceny, jakie klienci wystawiaj? naszym wyrobom, zobowi?zuj? nas do szczególnej troski o produkt finalny i wymuszaj? na nas ci?g?e doskonalenie produktów. Wprowadzamy nowe materia?y podnosz?ce warto?ci u?ytkowe oraz walory estetyczne naszych wyrobów. Dzi?ki temu zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo, pewno?? w u?ytkowaniu i jako?? co potwierdzaj? uzyskane atesty i certyfikaty. Pocz?tki historii naszego przedsi?biorstwa si?gaj? 1914 roku. Zak?ad by? najpierw w?asno?ci? niemieckiej spó?ki o nazwie "Ostdeutsche Sperrplatten-werke AG", a pó?niej polsko - niemieckiej spó?ki akcyjnej .W 1933 roku zosta? wykupiony przez Zarz?d i Administracj? Lasów Państwowych. Wielko?? produkcji stanowi?a wtedy oko?o 10% ca?ej produkcji sklejek w Polsce. Po II wojnie ?wiatowej fabryka zosta?a upaństwowiona , a nadzór nad ni? sprawowa?a Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu , a pó?niej Zjednoczenie P?yt , Sklejek i Zapa?ek. W 1994 roku zak?ad zosta? sprywatyzowany i jest spó?k? akcyjn? pod nazw? Bydgoskie Zak?ady Sklejek "SKLEJKA-MULTI" S.A. Zak?ad wspó?pracuje z instytutami i jednostkami badawczymi: Instytutem Technologii Drewna w Poznaniu Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu O?rodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemys?u P?yt Drewnopochodnych w Czarnej Wodzie Akademi? Medyczn? w Gdańsku - Mi?dzywydzia?owym Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni PKP - Centrum Naukowo-Technicznym Kolejnictwa w Warszawie Przemys?owym Instytutem Motoryzacji w Warszawie Państwowym Instytutem Higieny w Warszawie Polskim Rejestrem Statków w Gdańsku Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie Instytutem Pojazdów Szynowych "Tabor" w Poznaniu Centrum Techniki Okr?towej w Gdańsku Technischer ?berwachungs -Verein Rheinland/ Berlin - Brandenburg e.V. DE EN Dolne menu Firma Produkty Certyfikaty Aktualno?ci Kontakt Sklejka... iglasta szalunkowa z wk?adem aluminiowym ??czona pióro-wpust li?ciasta z filmem do malowania p?yta typu sandwich listwy meblowe bukowa do ci?cia laserem impregnowana ?rodkiem biobójczym wa?ki po?uszczarskie z filmem fenolowym warstwowe p?yty g?usz?ce oklejana oklein? naturaln? obróbka CNC z filmem melaminowym trudnozapalna

sklejka.pl Similar Website

Domain Site Title
multivac.sk Multi-VAC spol. s r.o.
multisuchsystem.de multi
lacasacommunitycenter.org La Casa de San Gabriel Community Center | La Casa exists to serve the multi-cultural community of S...
suvidharecharge.in Suvidha Recharge Point |one sim all mobile |multi recharge sim card| rechareg all network single s...
multimetperu.com Multi Industrias Metálicas S. R. L. - Ajustes, sujeción y anclajes, Colgadores gota, clevis , cla...
sleepconsultants.ca Canadian Sleep Consultants - Canadian Sleep Consultants is proud to be a truly multi-disciplinary s...
touchez.co.uk multi-touch
multi-medium.net Multi Medium
mmmachine.com Multi Machine
multishifter.com.au MULTI-SHIFTER
multirc.com Multi RC
multiflasking.com Multi Flask
suntem-multi.ro suntem multi
kerenha.biz Multi Topics
em-multi.eu EM Multi
jamalimulti.com Jamali Multi
keesmel.com KeesMel | Multi-technique & Multi-service
multi-medyk.pl NZOZ Multi Medyk NZOZ Multi Medyk - NZOZ Multi-Medyk